Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
Malmöknopparnas likabehandlingsplan
  
 

Malmöknopparnas jämställdhetsplan

  •  Varje barn ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön, social eller etnisk bakgrund                             
  • Jämställdhetsarbetet i förskolan ska          synliggöras i pedagogernas arbete



Vi arbetar aktivt för att
  • Motverka traditionella könsmönster och könsroller genom att ge både pojkar och flickor samma möjlighet att pröva och utveckla olika förmågor, intressen och sinnen
  • Ordna de pedagogiska miljöerna på förskolan, så att både pojkar och flickor skall lockas att delta i olika aktiviteter och lekar
  • Ge flickor och pojkar samma möjlighet att pröva och utveckla alla sina förmågor och intressen, utan begränsningar för typiska könsbundna roller



Föräldrasamverkan
  • Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.
  •  Förskolans uppgift ska innefatta att samarbeta med vårdnadshavarna och därmed verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar
 
Site Builder drivs av  Vistaprint