Malmöknopparnas förskola - Likabehandling
Malmöknopparnas förskola  - Företagsmeddelande
                                                Likabehandlingsplan

Varje barn ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön, social eller etnisk bakgrund. Vår likabehandling ska synliggöras i pedagogernas arbete.
                   

Vi arbetar aktivt för att

Förskolan har ett ansvar att främja barnens lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet.

Organisera de pedagogiska miljöerna på förskolan, så att både pojkar och flickor skall lockas att delta i olika aktiviteter och lekar.

Ge flickor och pojkar samma möjlighet att pröva och utveckla alla sina förmågor och intressen.Föräldrasamverkan

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

Förskolans uppgift ska innefatta att samarbeta med vårdnadshavarna och därmed verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.
 
Site Builder drivs av  Vistaprint