Den lilla förskolan med det stora extra! - Företagsmeddelande
Kvalitetsarbetet på förskolan med barnet i centrum
Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot. Målen visar inriktningen på den pedagogiska verksamheten och därmed den önskade kvalitetsutveckingen. Det finns många viktiga punkter för att nå en hög kvalitet i verksamheten. Förskolans ledning, personalens kompetens, barngruppens storlek och utformningen av den pedagogiska miljön. Personalens goda förhållningssätt med varandra, hur vi möter barnen och mötet med föräldrarna är viktiga processer i den dagliga verksamheten och i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete.
 
 
Viktiga inslag
- Läroplanstavlan där vi synliggör målen i läroplanen  
- Barnens delaktighet och inflytande i den dagliga verksamheten
- Föräldrarnas delaktighet och inflytande genom föräldralådan,
  föräldramöten och i den dagliga kontakten
- Dokumentation med fotocollage, portfolio och utvecklingssamtal
 
   Kvalitétsplan för 2019

 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint