top of page

Likabehandlingsplan

Varje barn ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön, social eller etnisk bakgrund och vår likabehandling ska synliggöras i pedagogernas arbete.

Vi arbetar aktivt för att

Motverka traditionella könsmönster och könsroller genom att ge både pojkar och flickor samma möjlighet att pröva och utveckla olika förmågor, intressen och sinne


Ordna de pedagogiska miljöerna på förskolan, så att både pojkar och flickor skall lockas att delta i olika aktiviteter och leka


Ge flickor och pojkar samma möjlighet att pröva och utveckla alla sina förmågor och intressen, utan begränsningar för typiska könsbundna roller

Föräldrasamverkan

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.


Förskolans uppgift ska innefatta att samarbeta med vårdnadshavarna och därmed verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar

  Likabehandlingsplan.pdf (klicka på pdf ikonen)


bottom of page