top of page

Forum för samverkan

Samverkan mellan hem och förskola är en viktig del i barnens utveckling. Vi vill ge föräldrarna möjlighet till en bra introduktion i förskolan och delaktighet i verksamheten. Föräldrarna ska kunna komma med synpunkter och idéer till förskolans verksamhet.

Genom den dagliga kontakten ger det oss möjlighet att tillsammans synliggöra varje barns behov. Vi håller utvecklingssamtal en gång om året och utöver det fortlöpande samtal. 

Samarbete med föräldrar

Vårt mål är att vi tillsammans med er föräldrar ska skapa ett nära och förtroendefullt samarbete. Som förälder ska du känna att du har möjlighet till ett demokratiskt inflytande. Dina synpunkter är värdefulla och i alla möten strävar vi efter en hänsynsfull och öppen samverkan. Det är vi som tillsammans skapar de bästa förutsättningar för ditt barns trygghet och utveckling.  

Forum för samverkan

Förskolans ledning bjuder in till föräldraforum en gång per år. Föräldraforum är en länk mellan övriga föräldrar och förskolan. Syftet är att vara vägledande i frågor som rör barnen. Forumet ska ta till vara föräldrarnas delaktighet i förskolan. Föräldrarna ska kunna påverka (utifrån gällande styrdokument) och få en inblick i verksamheten. Det är viktigt att tänka på att diskussionerna ska vara framåtsyftande och medverka till ett gott klimat. 

Föräldrarepresentanter

Ska hålla möte med ledningen en gång per termin.

Övriga föräldrar ska i god tid innan mötet mejla frågor/idéer till representanterna,

radet@malmoknopparna.se

bottom of page